Jump to content
PompaTeam.pl - Twoje Sprawdzone Źródło Informacji
Guest Guest guest user
Existing user? Sign In

Sign InSign Up
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/22/2021 in all areas

  1. 0 points
    Ode mnie neutral. Wydaje mi się, że to podanie miałoby więcej sensu gdyby było pisane pod kątem admina Only Mirage, nie strażnika. PS. Przywracanie świetności AWP może się nie udać jak będziesz wchodził tam na 15 minut raz w miesiącu.